Användaravtal

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter.
Om du väljer att använda våra produkter och tjänster så godkänner du även våra villkor, så ägna gärna några minuter åt att granska Användaravtalet nedan.
Obs! Du ingår ett juridiskt bindande avtal.

Personuppgiftsansvarig
Exclamation AB är personuppgiftsansvarig
Exclamation AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi ska se till att uppgifterna behandlas korrekt och att obehöriga inte kan ta del av dem.

Kontaktuppgifter
Namn: Exclamation AB
Organisationsnummer: 556880-5757
Postadress:
GOLFVÄGEN 23
181 29 Lidingö
Stockholms län
E-post: info@exclamation.se

Hur ska informationen lämnas?
Genom att klicka på ”Apply with LinkedIn”, ” Välkommen att skicka din ansökan”, ”Gå med” eller liknande, registrera dig, gå in på eller använda våra tjänster, godkänner du att du ingår ett juridiskt bindande avtal.
Du godkänner att Exclamation AB samlar in och i övrigt behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vad som sägs nedan.

Exclamation AB kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna handling och i övrigt i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) (“PUL”) och annan tillämplig lagstiftning.
Samtycket är individuellt. Det är den registrerade själv, som med egen vilja godtar behandlingen av personuppgifter. Samtycke är frivilligt. Det innebär att Du, genom ett fritt val, avgör om att dina uppgifter ska få behandlas.

Information som lämnas i samband med ansökan.
Exclamation AB använder LinkedIn’s gränssnitt för att få tillgång till informationen. Uppgifter samlas in från en annan källa. Den registrerade samtidig skickar in personligt brev och CV.
Den registrerade själv tillåter applikationer (LinkedIn’s gränssnitt) att komma åt följande information:
•    Din profilöversikt – Namn, foto, yrkesrubrik och nuvarande tjänster.
•    Din kompletta profil – Informationen i profilöversikten samt erfarenhet, utbildning, kompetens.
•    Din e-postadress – Primära e-postadressen som du använder i ditt konto.
•    Dina kontaktuppgifter

Information som lämnas

i samband med ansökan.

Du ge oss access till

Exclamation AB använder LinkedIn’s gränssnitt för att få tillgång till informationen. Uppgifter samlas in från en annan källa. Den registrerade samtidig skickar in personligt brev och CV.
Den registrerade själv tillåter applikationer (LinkedIn’s gränssnitt) att komma åt följande information:
Din profilöversikt – Namn, foto, yrkesrubrik och nuvarande tjänster.
Din kompletta profil – Informationen i profilöversikten samt erfarenhet, utbildning, kompetens.
Din e-postadress – Primära e-postadressen som du använder i ditt konto.
Dina kontaktuppgifter

Typ av behandling

Behandling av uppgifter sker i strukturerade former. För att vi kunna behandla din ansökan, behöver du lämna personuppgifter till oss.
När du söker jobb väljer du själv vilka uppgifter du vill lämna i din ansökan.
Det är du själv som avgör om du vill lämna några personuppgifter till oss.
Genom att trycka på ”Apply with LinkedIn” knappen, ge Exclamation AB tillgång att hämta dina uppgifter från LinkedIn.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

Inom Exclamation AB finns rutiner för gallring av uppgifter om de registrerade, dvs. rutiner för att ta bort uppgifter som inte längre behövs i verksamheten. Exclamation AB kommer att behålla uppgifterna en längre tid för nya rekryteringsuppdrag. Den registrerade samtycker till att Exclamation AB bevarar insamlad information.
Den personuppgiftsansvarige kan på skriftlig begäran av den registrerade, snarast utplåna sådana personuppgifter efter att anställningsförfarandet har avslutats.

Information som ska lämnas efter ansökan från den registrerade

De personer vars uppgifter Exclamation AB registrerar, har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år genom att göra en ansökan. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av den sökande själv.
Om Exclamation AB, inte behandlar personuppgifter som rör den sökande, kan detta meddelas muntligen eller på annat sätt.
Nedanstående uppgifter lämnas skriftligen antingen på papper eller i elektronisk form:
Ett utdrag med alla de personuppgifter som rör personen som sökt registerutdrag
Var uppgifterna har hämtats.
Vad uppgifterna används till.
Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut

Andamålen med behandlingen
Ändamålen med behandlingarna av personuppgifter hos rekryteringsföretagen, är att ombesörja anställningsförfaranden åt uppdragsgivare.
Att kunna utföra uppdraget, att förmedla kontakter med lämpliga arbetsgivare.
Etablera och vidmakthålla en längre eller kortare anställning, för göra den registrerade uppmärksam på relevanta jobberbjudanden, förmedla utbildningsmöjligheter och karriärservice.
Erbjuda den registrerade, anställning hos eller genom vår rekryteringsservice.
Erbjuda den registrerade service i samarbete med våra samarbetspartners, erbjuda personlig utveckling, urval och bedömning.
Beskriva våra tjänster i övrigt.
Möta de legala, formella, specifika krav som ställs på oss samt får att vi ska kunna tillhandahålla sådan information som uppdragsgivaren begär.

Typ av behandling
Behandling av uppgifter sker i strukturerade former. För att vi kunna behandla din ansökan, behöver du lämna personuppgifter till oss.
När du söker jobb väljer du själv vilka uppgifter du vill lämna i din ansökan.
Det är du själv som avgör om du vill lämna några personuppgifter till oss.
Genom att trycka på ”Apply with LinkedIn” knappen, ge Exclamation AB tillgång att hämta dina uppgifter från LinkedIn.

Hur länge dina personuppgifter bevaras
Inom Exclamation AB finns rutiner för gallring av uppgifter om de registrerade, dvs. rutiner för att ta bort uppgifter som inte längre behövs i verksamheten. Exclamation AB kommer att behålla uppgifterna en längre tid för nya rekryteringsuppdrag. Den registrerade samtycker till att Exclamation AB bevarar insamlad information.
Den personuppgiftsansvarige kan på skriftlig begäran av den registrerade, snarast utplåna sådana personuppgifter efter att anställningsförfarandet har avslutats.

Uppgifter som samlas in från en annan källa
Personuppgifter samlas in genom LinkedIn’s gränssnitt. Användarvillkoren för LinkedIn’s gränssnitt begränsar hur dessa applikationer får tillgång till information, och dessutom är applikationer kontraktsbundna till att respektera sekretessinställningar. För mer info om hur applikationer använder informationen läs:Hur kan en applikation använda min profildata?

Information som ska lämnas efter ansökan från den registrerade
De personer vars uppgifter Exclamation AB registrerar, har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år genom att göra en ansökan. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av den sökande själv.
Om Exclamation AB, inte behandlar personuppgifter som rör den sökande, kan detta meddelas muntligen eller på annat sätt.
Nedanstående uppgifter lämnas skriftligen antingen på papper eller i elektronisk form:
Ett utdrag med alla de personuppgifter som rör personen som sökt registerutdrag.
Var uppgifterna har hämtats.
Vad uppgifterna används till.
Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut.

Möjligheten att själv begära rättelse
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen. Om du av någon anledning anser att den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter i strid med personuppgiftslagen, kan du alltså vända dig till den personuppgiftsansvarige och begära att få personuppgifterna korrigerade. En sådan begäran kan du framställa muntligen eller skriftligen. Den personuppgiftsansvarige bör därefter genast utreda om dina anmärkningar är befogade och, om så skulle vara fallet, snarast korrigera felen.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Personuppgifter får föras över till tredje land i någon av följande situationer:
Om det finns en adekvat skyddsnivå (se nedan) i mottagarlandet (till exempel i enlighet med beslut av EU-kommissionen).
När den registrerade gett sitt samtycke till överföringen.
I vissa särskilda situationer som finns uppräknade i 34 § personuppgiftslagen.
Om det i annat fall är tillåtet enligt föreskrifter eller särskilda beslut av regeringen eller Datainspektionen därför att det finns tillräckliga garantier för att de registrerades rättigheter skyddas. Sådana garantier kan finnas genom:
• Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt.
• Bindande företagsinterna regler (så kallade Binding Corporate Rules – BCR).

Konfidentiell information
Konfidentiell information är information om företagen, oavsett slag, som kan komma att lämnas under parternas samarbete som berör kunskap, affärshemligheter eller annan information oavsett typ om vardera avtalsparten vars yppande kan komma att skada något av företagen.
Icke-konfidentiell information
Information som är allmänt veterlig, eller som avtalsparterna redan vet om varandra sedan innan samarbetets början, anses inte vara konfidentiell information.
Sekretessen gäller
Detta avtal om sekretess innebär att ingen utav avtalsparterna får lämna ut sådan konfidentiell information om varandra till någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och organisationer.

Undantag från sekretess
Konfidentiell information kan dock ges ut om den ena avtalsparten tillåter den andra avtalsparten att göra detta, eller om myndighet beslutat att sådan information skall lämnas ut.
Återlämnande av konfidentiell information
Vid upphörandet av parternas samarbete skall konfidentiell information återlämnas. Återlämnande skall också ske om någon utav av avtalsparterna kräver detta.

Vite vid avtalsförbrytelse
Om någon utav av avtalsparterna bryter mot detta avtal om sekretess skall vite utgå med **belopp**.

Tillgänglighet av innehåll
Exclamation AB förbehåller sig rätten att ändra innehållsalternativ (inklusive behörighet att använda vissa funktioner) utan att meddela den registrerade. Exclamation AB förbehåller sig rätten att genomdriva användningsreglerna utan att meddela den registrerade. Exclamation AB förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller lägga ned Tjänsten (eller del därav eller innehåll däri) när som helst och Exclamation AB kan inte hållas ansvarigt gentemot dig eller tredje man om Exclamation AB väljer att utöva denna rättighet. Exclamation AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal och att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Tjänsten.

All personal står till förfogande för att ta hand om dina frågor och ärenden så långt det är möjligt. Fyll gärna i formuläret om du vill komma i kontakt med oss.